kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Cư M’gar Năm học 2022-2023 Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy định Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ Công văn số 1507/SGDĐT-GDTH-GDMN ngày 19/9/2022 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, năm học 2022- 2023, Phòng GDĐT huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Cư M’gar, năm học 2022-2023 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện. Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi trong công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp. 2. Yêu cầu Giáo viên tham gia Hội thi phải đảm bảo đủ số lượng và chất lượng theo quy định tại Kế hoạch này và trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc, không tạo áp lực khi tham gia Hội thi. Hội thi đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất. Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành. II. NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 1. Nội dung UBND HUYỆN CƯ M’GAR PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-PGDĐT Cư M’gar, ngày tháng năm 2023 2 – Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học 2022-2023. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết tổ chức hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 2 ngày trước thời điểm thi. – Trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo nhà trường xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký dự thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó. 2. Tiêu chuẩn – Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường; – Có một năm được công nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trong 02 năm học trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2022-2023. 3. Đối tượng Là giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong các trường có cấp tiểu học trên địa bàn huyện Cư M’gar. 4. Số lượng: Mỗi trường cử tối thiểu 02 giáo viên tham gia Hội thi. III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC 1. Thời gian: – Thời gian đăng ký (trực tuyến): ngày 03/02/2023 – Thời gian nộp hồ sơ (bản cứng): Ngày 07/02/2023 – Thời gian tổ chức Hội thi: tháng 02/2023 (sẽ có thông báo sau) 2. Địa điểm: – Khai mạc, bế mạc: Tại Hội trường UBND huyện – Thực hiện nội dung thi: Tại các đơn vị được BTC lựa chọn làm địa điểm thi. 3. Kinh phí : – Phòng GDĐT huyện đảm bảo kinh phí tổ chức, kinh phí khen thưởng và các kinh phí khác có liên quan đến công tác tổ chức nhằm tổ chức Hội thi thành công; – Đơn vị có giáo viên dự thi hỗ trợ kinh phí cho giáo viên tham dự hội thi theo quy định tài chính hiện hành. 3 IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 1. Danh sách các giáo viên đăng kí dự thi do lãnh đạo nhà trường xác nhận (theo mẫu). 2. Hồ sơ của mỗi cá nhân giáo viên dự thi – Báo cáo biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc được hiệu trưởng xác nhận (photocoppy nộp 03 bộ); – Quyết định công nhận giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường của 01 trong 03 năm học (2020-2021; 2021-2022 hoặc 2022-2023); – Thông báo kết quả đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2021- 2022 của nhà trường (lưu ý: Kết quả đánh giá Chuẩn giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó Tiêu chuẩn 3 Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục và Tiêu chuẩn 4 Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội đạt mức tốt). – Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục (sinh hoạt lớp hoặc hoạt động trải nghiệm gửi cho giám khảo trước giờ tổ chức (3 bản). V. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ HỘI THI 1. Tổ chức thi: Ban Tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dung thi; thông báo lịch thi cho các cá nhân và đơn vị tham gia; tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục dự thực hành tiết tổ chức hoạt động giáo dục, dự phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên tham dự Hội thi. 2. Đánh giá nội dung thi: a) Đối với phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục: – Phần tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 03 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định hiện hành. – Sau khi giáo viên hoàn thành phần tổ chức hoạt động giáo dục, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi. b) Đối với phần trình bày biện pháp công tác chủ nhiệm lớp: – Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân giáo viên tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt. 4 – Phần trình bày biện pháp được ít nhất 03 giám khảo đánh giá. 3. Đánh giá kết quả: Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện phải đảm bảo: phần tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, không có giám khảo đánh giá loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt. Phòng GDĐT huyện công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện. Khen thưởng cho cá nhân đạt giải Nhất; Nhì; giải Ba và giải Khuyến khích của Hội thi. Giáo viên đạt giải phải đảm bảo phần tổ chức hoạt động giáo dục được đánh giá xếp loại giỏi; phần trình bày biện pháp đánh giá mức đạt. Ban Tổ chức không công nhận kết quả đối với những giáo viên vi phạm quy định của Hội thi như dạy thử, thay đổi hiện trạng lớp học hoặc vi phạm các quy định khác của Hội thi. 4. Khiếu nại và xử lý khiếu nại Giáo viên, đơn vị có giáo viên tham dự Hội thi có quyền khiếu nại với Ban tổ chức Hội thi về từng nội dung thi và kết quả Hội thi. Ban tổ chức Hội thi có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại trước khi kết thúc Hội thi. 5. Sử dụng kết quả Hội thi – Kết quả Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành. – Giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi có trách nhiệm tổ chức lại hoạt động giáo dục và báo cáo biện pháp đã tham gia Hội thi trong phạm vi cấp trường, cấp cụm chuyên môn để chia sẻ kinh nghiệm vận dụng hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp. VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Phòng GDĐT huyện – Ban hành kế hoạch; quyết định và các văn bản khác có liên quan để triển khai kế hoạch và đảm bảo tổ chức thành công Hội thi; – Chuẩn bị kinh phí để tổ chức Hội thi theo kế hoạch; – Xử lý các đề xuất, các ý kiến tham mưu của các cơ sở giáo dục để đảm bảo tổ chức Hội thi thành công; 2. Các trường có cấp tiểu học – Cử giáo viên tham gia Hội thi đúng quy định của Ban tổ chức; đảm bảo số lượng và chất lượng; – Tham mưu, phản hồi về Ban tổ chức cấp huyện những nội dung phát sinh hoặc nội dung vượt thẩm quyền; – Hỗ trợ giáo viên tham gia Hội thi; 5 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học cấp huyện năm học 2022-2023, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường có cấp Tiểu học thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin liên hệ về Phòng GDĐT để được hướng dẫn./. Nơi nhận : – Ban TC Hội thi (để chỉ đạo); – Ban GK Hội thi – Các trường cấp Tiểu học (để thực hiện) – Lưu VT. KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG H Lum Niê