KH chuyên môn T2/2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

T.TH NGUYỄN KHUYẾN                Độc lập –Tự do – Hạnh phúc.

Số …/KH- CM                               

 

 EaDrơng, ngày 30  tháng 01 năm 2019

                                                                                                                  

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG: 2/2019

 NĂM HỌC : 2018 – 2019

 

 1. 1. Đánh giá hoạt động thời gian qua:

1.1 Về công tác chủ nhiệm, nề nếp:

Các lớp đã duy trì được nề nếp, cờ đỏ hoạt động đều đặn và có hiệu quả. Giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên theo dõi hoạt động của lớp mình nên tình trạng học sinh ăn quà vặt và đi chậm giảm. Học sinh tập thể dục đều đặn giữ được vệ sinh sạch sẽ. Về công tác sử dụng đồ dùng dạy học được duy trì ở tất cả giáo viên.  thực hiện tốt vệ sinh trường lớp, xây dựng tốt trường học thân thiện học sinh tích cực.Các khối tiếp tục  bồi dưỡng cho học sinh về đội tuyển Tiếng Việt của chúng em tham gia dự thi cấp huyện theo kế hạch vào ngày 19/2/2019.

1.2. Công tác thực hiện chương trình:

Các lớp thực hiện thời khóa biểu và chương trình phù hợp, các khối đã họp để thảo luận chương trình, nội dung dạy học nên công tác áp dụng công văn điều chỉnh phù hợp và kịp thời, hiện tại các lớp dạy kịp chương trình. Lồng ghép, tích hợp KNS, biển đảo, biến đổi khí hậu, tài liệu về Bác Hồ, tài liệu địa phương…phù hợp. Công tác dạy tăng cường tiếng Việt được giáo viên chủ động tham gia nhiệt tình.Tổng hợp chất lượng cuối kì. Hoàn thành đầy đủ các loại báo cáo. Tiến hành phụ đạo học sinh đầy đủ.BGH đã KT việc phụ đạo cho HS chưa hoàn thành ở tất cả các lớp.

1.3. Công tác soạn giảng:

Tất cả giáo viên lên lớp đầy đủ giáo án. Soạn có chất lượng. Hồ sơ đủ loại, trình bày rõ ràng, đẹp, đầy đủ nội dung. Đã kiểm tra được 33 bộ hồ sơ. Xếp loại cụ thể như sau: Loại tốt: 29 bộ, khá 3 bộ (H-Ruôi, H- Ger, H- DJức ) trung bình  1 bộ ( H Yỡ). Tất cả các khối tiến hành dự giờ tháng ở giáo viên. Xếp loại cụ thể như sau: Tốt: 17 tiết, Khá: 5 tiết, TB: 4 tiết.

1.4. Thực hiện quy chế chuyên môn:

Tất cả các đồng chí thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của chuyên môn về triển khai văn bản của các cấp,Tham gia dự chuyên đề của khối thi đua. Tập luyện cho HS tham gia Tiếng Việt của chúng em                    cấp huyện.

1.5. Đối với học sinh khuyết tật:

Giáo viên tiến hành hoàn thành hồ sơ, xây dựng kế hoạch sát từng đối tượng của từng lớp.

1.6. Công tác khảo thí và kiểm định:

Các đồng chí khối trưởng vẫn tiếp tục hoàn thành hồ sơ kiểm định. Chuyên môn lưu tất cả các báo cáo gửi các cấp đầy đủ.

     Tồn tại: Số giáo viên nghỉ có phép nhiều, ảnh hưởng đến nề nếp dạy – học của nhà trường.

 

 1. Kế hoạch tháng 2:

2.1. Chủ đề thi đua: Thi đua dạy tốt, học tốt Mừng Đảng, mừng xuân mới. Thực hiện đón tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. Chấp hành tốt an toàn giao thông. Xây dựng tốt nề nếp ra vào lớp, nề nếp thể dục vệ sinh trước và sau tết. Giữ gìn tốt truyền thống văn hóa dân tộc.

2.2.  Công tác chuyên môn:

 • Ổn định nề nếp sau tết,duy trì tốt tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần. Nề nếp sử dụng đồ dùng, TDVS Và các nề nếp về soạn giảng, chấm trả bài theo đúng quy chế. Áp dụng đúng chương trình, thời khóa biểu.
 • Giáo viên thường xuyên thảo luận về đánh giá học sinh theo thông tư 30 và TT22/2016 để kịp thời rút kinh nghiệm bổ sung những phần còn thiếu sót. Kèm cặp học sinh chưa hoàn thành, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, kiểm tra đồ dùng, sách vở, dụng cụ học tập của học sinh. Họp khối thảo luận các phần lồng ghép, tích hợp: Biển đảo, Ứng phó với biến đổi khí hậu, nha học đường, an toàn giao thông, tài liệu địa phương, dạy tích hợp tài liệu về Bác Hồ vào môn đạo đức từ lớp 2 –lớp 5, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số…
 • Tham gia thi tiếng Việt của chúng em cấp huyện theo kế hoạch 19/2.
 • Dự giờ xếp loại chuyên môn tháng theo quy định (Cách dự đột xuất).

*  Kiểm tra hồ sơ sổ sách. Ngày 15/2.

Họp khối, xếp loại thi đua cuối tháng.

 • Tiếp tục thanh tra chuyên đề theo kế hoạch.
 • Tổ chức thi chữ viết đẹp cấp trường GV và HS.
 • Tổ chức cho HS thi kể chuyện tấm gương đạo đức HCM
 • Đối với học sinh khuyết tật cần có kế hoạch cụ thể, theo dõi sát sao nhằm nâng cao chất lượng học sinh.
 • Tiếp tục phụ đạo học sinh tiếp thu còn chậm.
 • Hồ sơ kiểm định: Cần bổ sung đầy đủ hồ sơ, minh chứng.

2.3. Chỉ tiêu:

100% GV và HS thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

2.4.Biện pháp thực hiện:

Giáo viên chủ nhiệm cùng với Phụ huynh học sinh huy động học sinh ra lớp, Tránh tình trạng học sinh bỏ học hoặc đi học không chuyên cần. Thường xuyên kiểm tra giáo viên bồi dưỡng học sinh dự thi, tham gia tốt các hoạt động của khối chuyên môn chào mừng các ngày lễ lớn. Tổng hợp báo cáo các loại theo yêu cầu

2.5. Kế hoạch bổ sung:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————            

 

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                     Người lập

 

 

 

Trần Quốc Toản