KH chuyên môn T4/2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

PHÒNG GD & ĐT CƯ MGAR                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số …/KH- CM

                                                       Ea Drơng, ngày 05 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2019

                                     NĂM HỌC : 2018 – 2019

 

  1. Đánh giá hoạt động thời gian qua:

Ưu điểm :

a,Tư tưởng chính trị

– Tham gia thực hiện  thi đua lập thành tích chào mừng ngày QTPN 8/3 ; ngày 10/3 và ngày

TLĐTNCSHCM 26/3.

  1. Chuyên môn

– Dạy chương trình từ tuần 26 đến tuần 29.

– Thực hiện dạy giảm tải, dạy lồng gép,tích hợp KNS, môi trường BĐ, BĐKH, ATGT,tích hợp tiết kiệm năng lượng, tài liệu địa phương.

– Tổng kết đánh giá kết quả chấm SKKN cấp trường.

– Một số GV làm tốt công tác thường xuyên kiểm tra việc học bài và làm bài ở nhà của học sinh.

– BGH dự giờ thăm lớp, kiểm tra nề nếp dạy – học đột xuất hoặc có báo trước.( 9 tiết)

– Tổ chức vận động HS ra lớp.

– Thanh tra HS tiếp thu còn chậm ở tất cả các lớp.( 21lớp)

– Tổ chức thi SKKN cấp trường.

– Đã nộp hồ sơ dự thi SKKN cấp huyện.( 2 bộ Cô Quyên và cô Thơm)

– Tổ chức thi chữ viết đẹp cấp trường cho HS. Có 74 em tham gia dự thi: Trong đó K1= 16em ;  K2= 15em; K3= 9em ; K4=14em; K5= 20em.

– Dự chuyên đề khối thi đua môn anh văn của trường TH Trần Phú.

– Đăng ký hồ sơ học sinh thi điền kinh cấp huyện.

– Kiểm tra hồ sơ sổ sách tháng 3 có 32 bộ trong đó xếp loại tốt 27 bộ;  K: 3 bộ ; TB: 2 bộ.

– Dự giờ được 22 tiết trong đó xếp loại tốt 18; Khá 2; TB 2.

tổ chức thanh tra giáo viên theo kế hoạch.( 2 đ/c cô Phương Nga và H Nghi)

– Tổ chức ra đề KT giữa kỳ II hai môn TV và Toán cho HS khối 4&5.

– Tham gia tập huấn đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn GV tiểu học ở sở GD-ĐT.

– Tổ chức hoạt động ngoại khóa ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

  1. Các HĐ khác:

– Hoàn thành và nộp các loại báo cáo đúng tiến độ, thời gian.

* Khuyết điểm và biện pháp khắc phục

– Các khối  cần dự giờ bồi dưỡng GV tay nghề thấp, GV mới ra trường.

– Một số GV chuẩn bị bài chưa tốt, GA, ĐDDH khi lên lớp.

– Một số GV chưa bám lớp.

– Thời gian tiết dạy kéo quá dài hoặc quá ít.

– Dạy chưa phù hợp với đối tượng HS trong lớp. Mà còn quan tâm HS năng khiếu nhiều hơn.

– Giáo viên dạy còn nói nhiều,làm việc nhiều.

 

 

  1. Kế hoạch tháng 4/2019
  2. Tư tưởng chính trị

– Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giỗ tố Hùng Vương 14/4(10/3 ÂL) ; ngày 30/4 giải phóng hoàn toàn miền nam, ngày QTLĐ 1/5.

– Tiếp tục thi đua xây dựng trường học TTHSTC.

– Giáo dục đạo đức, các KNS cho HS

– Tham gia, chấp hành tốt ATGT. Đảm bảo an toàn ANTT trường học.

2 . Chuyên môn

–  Dạy chương trình  từ tuần 30 đến tuần 33.

– Thực hiện đánh giá HS theo TT30/2014 và TT22/2016.

– Thực hiện tốt dạy giảm tải, dạy lồng gép KNS, môi trường BĐ, BĐKH, ATGT,tích hợp tiết

kiệm năng lượng, tài liệu đạo đức về Bác, tài liệu địa phương…

– Tập trung nâng cao chất lượng , bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS chưa hoàn thành ở tất cả các tiết học và thứ 6 hàng tuần.

–  Tổ chức chuyên đề các khối còn lại, thi đua dự giờ thao giảng, tổ chức giờ dạy tốt, giờ học tốt –  Chuẩn bị kỹ bài trước khi lên lớp – Tăng cường sử dụng ĐDDH . Đảm bảo dạy đúng và đủ chương trình, thời khóa biểu.

– Dạy thật, học thật. Dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh không để học sinh ngồi ngoài lớp học.

– Thường xuyên kiểm tra việc học bài và làm bài ở nhà của học sinh.

– Dự giờ thăm lớp, kiểm tra nề nếp dạy – học đột xuất hoặc có báo trước : BGH – KT- CĐ

– Khối trưởng + CM kiểm tra việc thực hiện chương trình và thời khóa biểu của GV. Sinh hoạt chuyên môn khối đạt hiệu quả, chất lượng.

– Tổ chức tập huấn đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn GVTH cho GV.

– Thanh tra giáo viên theo kế hoạch.( 2 đ/c)

– Tổ chức HĐ NGLL có hiệu quả.

– Mỗi giáo viên ra một  đề thi cuối năm học, sau đó họp trong khối thống nhất đề thi.

– Kiểm tra hồ sơ tháng 4 vào ngày 15/4/2019.

  1. Các HĐ khác:

– Làm tốt công tác giáo dục ATGT , phòng chống tai nạn thương tích .

– Hoàn thành và nộp các loại báo cáo đúng tiến độ, thời gian.

 

  1. Điều chỉnh- bổ sung:

………………….………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ngày 5 tháng 4 năm 2019

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                                        PHT

 

 

 

Giang Lệ Quyên                                                                      Trần Quốc Toản