lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /SGDĐT- VP
V/v nghỉ Tết Nguyên đán
Quý Mão năm 2023
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày tháng 12 năm 2022
Kính gửi:
– Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;
– Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
– Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Thông báo số 197/TB-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (UBND tỉnh) về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Công văn số 10772/UBND-KGVX ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc ý kiến về thời gian nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của ngành Giáo dục;
Thực hiện Quyết định số1834/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên, sinh viên của ngành GDĐT tỉnh như sau:
1. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
– Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục được nghỉ từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhân Dần đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Quý Mão);
– Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được nghỉ từ thứ Tư ngày 18/01/2023 đến hết Chủ Nhật ngày 29/01/2023 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Nhân Dần đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão).
Riêng học sinh Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk được nghỉ theo bố trí của Thủ trưởng đơn vị phù hợp với kế hoạch giáo dục năm học 2022 – 2023.
2. Một số yêu cầu thực hiện trước, trong và sau nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.
2
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Thực hiện nghiêm túc việc treo cờ Tổ quốc; bố trí trực và bảo vệ cơ quan, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; có các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ; không tham gia các hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan; không tham gia sản xuất, vận chuyển, mua bán và sử dụng pháo hoặc các chất gây cháy nổ; khuyến cáo học sinh, sinh viên, học viên cảnh giác đề phòng các loại tai nạn thương tích. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các nhà giáo đã nghỉ hưu, các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam anh hùng do đơn vị nhận phụng dưỡng và đơn vị kết nghĩa; có kế hoạch, biện pháp chu đáo để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên có hoàn cảnh khó khăn. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết trái quy định; thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định nền nếp, tổ chức tốt hoạt động dạy và học, thực hiện nghiêm túc nội quy của cơ quan, quy định theo kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 do UBND tỉnh ban hành; báo cáo kết quả việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 về Sở GDĐT trước ngày 31/01/2023 (qua Email Văn phòng Sở).
Nhận được công văn này, Giám đốc Sở GDĐT yêu cầu các thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
– Như trên (để t/h);
– UBND tỉnh (để b/c);
– Bộ GDĐT (để b/c);
– Lãnh đạo Sở (để c/đ);
– Các phòng CMNV Sở (để t/h)
– CĐN Giáo dục tỉnh (để p/h)
– Lưu: VT, VP.
GIÁM ĐỐC
Phạm Đăng Khoa