QUYẾT ĐỊNH (V/v thành lập Ban tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp Năm học 2018 – 2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          ***                                      

Số: ….- QĐ/NK                                             

Eadrơng, ngày 06 tháng 09 năm 2018

 

                                              QUYẾT ĐỊNH      

(V/v thành lập Ban tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp

 Năm học 2018 – 2019)

Thực hiện công văn số 430/CV- GDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar về Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019,

–  Căn cứ công văn Số: 80/HD-PGDĐT  V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019 ngày 1 tháng 10 năm 2018 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018 -2019

–  Căn cứ chức năng quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại điều lệ trường Tiểu học được ban hành kèm theo Quyết định số 41/2010/BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ chương trình nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường TH Nguyễn Khuyến, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019;

Xét về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức nhà giáo. Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Khuyến.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2018 – 2019 với các đ/c có tên sau:

1/ Bà: Giang Lệ Quyên                           Hiệu trưởng làm trưởng ban

2/ Ông: Trần Quốc Toản                        Phó hiệu trưởng làm phó ban

3/ Ông: Y Huân Ayun                                      Phó hiệu trưởng làm thành viên

4/ Bà: Ngô Thị Thơm                                      GVTPT làm thành viên

5/ Bà: H Cuên Êban                               Khối trưởng khối 1 làm thành viên

6/ Bà: H Phương Kpã                               Khối trưởng khối 2 làm thành viên

7/ Bà: Nguyễn Thị Hằng Nga                   Khối trưởng khối 4 làm thành viên

8/ Bà: Trần Thị Hoa                              Khối trưởng khối 3 làm thành viên

9/ Bà: Trần Thị Hương Hằng                 Khối trưởng khối 5 làm thành viên

10/ Bà: Mai Thị Hoa                               Bí thư đoàn làm thành viên

11/ Bà: Phan Thị Huyền                             Nhân viên Y tế làm thành viên

Điều 2. Các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp theo nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và Điều lệ trường tiểu học.

Điều 3. Các đ/c có tên trên chiếu Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

  • Như điều 1;
  • Lưu