KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG: 3 CÔNG KHAI, 4 KIỂM TRA

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG: 3 CÔNG KHAI, 4 KIỂM TRA

Lượt xem:

...
Báo cáo Kiểm định chất lượng giáo dục 2018 – 2019

Báo cáo Kiểm định chất lượng giáo dục 2018 – 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯ M’GAR TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN                                         BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ ĐẮK LẮK – 2019   PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯ M’GAR TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN               BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ       DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ  THÀNH... ...
Báo cáo tự đánh giá

Báo cáo tự đánh giá

Lượt xem:

    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CƯ M’GAR TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN                               BÁO CÁO TỰ ÐÁNH GIÁ                                     ĐẮK LẮK – 2018     PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CƯ M’GAR... ...
Danh mục minh chứng

Danh mục minh chứng

Lượt xem:

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát Nơi ban hành hoặc người thực hiện Ghi chú 1 1. Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, Quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng 1. Số 262/QĐ- PGD ĐT, ngày 26/8/2014, Số 316/QĐ -PGD ĐT, ngày 19 tháng 12 năm 2014;... ...
Tổng hợp kết quả tự đánh giá

Tổng hợp kết quả tự đánh giá

Lượt xem:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ    Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Đạt Không đạt 1 X   5 X   2 X   6 X   3 X   7 X   4 X          Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Tiêu chí... ...
Tổng hợp kết quả tự đánh giá

Tổng hợp kết quả tự đánh giá

Lượt xem:

    PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯ M’GAR TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN                                 KẾ HOẠCH TỰ ÐÁNH GIÁ                                           Tỉnh ĐẮK LẮK – 2018     TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN HỘI ÐỒNG TỰ... ...