TKB năm học 2018 -2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 – LỚP 1a1- CÔ H CUÊN ÊBAN
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC Toán Thủ công Toán SHTT
2 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Đọc truyện Toán
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Ôn Toán Tiếng việt Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Việt LT T. việt Tiếng việt Tiếng Việt
5 Tiếng Việt
Chiều 1 Mỹ thuật Thể dục Toán Tiếng việt
2 LT T.việt Đạo đức Tiếng Việt Ôn Toán
3 Nhạc Ôn Toán Tiếng Việt LT T. việt
4 Tiếng Việt
 Thực hiện từ ngày 4/ 9 / 2018 đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 -2019 – LỚP1a2- CÔ H MUÔI NIÊ
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC Toán Toán Tiếng Việt SHTT
2 Tiếng Việt TNXH  Tiếng Việt Tiếng Việt Toán
3 Tiếng Việt Thể dục  Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng việt
4 Tiếng Việt LT T. việt  Tiếng Việt Đạo đức Tiếng việt
5 Tiếng việt
Chiều 1 LT T. việt Tiếng Việt Thủ công Toán
2 Mỹ thuật Tiếng Việt LT T. việt Ôn Toán
3 Ôn Toán Tiếng Việt Nhạc Đọc truyện
4 LT. Toán
 Thực hiện từ ngày 4/ 9 / 2018  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 -2019 – LỚP1a3- CÔ H WƠI NIÊ
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC Tiếng Việt Âm nhạc  Tiếng việt SHTT
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục  Tiếng việt Toán
3 Tiếng Việt Tiếng Việt LT. T việt  Tiếng việt Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Đạo đức LT T. việt Toán Tiếng Việt
5 Tiếng Việt
Chiều 1 Toán LT Toán  Toán LT Toán
2 Đọc truyện LT Toán  Tiếng Việt Thủ công
3 Mỹ thuật LT. T việt  Tiếng Việt TNXH
4  Tiếng Việt
 Thực hiện từ ngày 4/9 / 2018  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 – LỚP 1a4- CÔ H TUEN ÊBAN
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC  Tiếng Việt Tiếng Việt  Toán SHTT
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thủ công Toán
3 Tiếng Việt Mỹ thuật   Thể dục Ôn Toán Tiếng Việt
4 Tiếng Việt  Tiếng Việt Tiếng Việt Ôn Toán Tiếng Việt
5 Tiếng Việt
Chiều 1 Toán LT T. việt Toán Tiếng Việt
2 TNXH LT T. việt Đọc truyện Tiếng Việt
3 Đạo đức Ôn Toán LT T. việt Tiếng Việt
4 ÂN
 Thực hiện từ ngày 4/9 / 2018  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 -2019 – LỚP 1a5- CÔ H DJUẮT
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC Ôn Toán Đạo đức ÂN SHTT
2 Tiếng Việt LT T. việt Ôn Toán Mỹ thuật Toán
3 Tiếng Việt LT T. việt LT T. việt Tiếng Việt Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Thủ công TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt
5 Tiếng Việt
Chiều 1  Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán
2 LT. Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Đọc truyện Tiếng Việt Tiếng Việt   Thể dục
4 Toán
 Thực hiện từ ngày 4/9 / 2018  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 – 2019 – LỚP 2A1 – H NGHI
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC Toán ÔN T.Việt Toán SHTT
2 Toán Đạo đức ÔN T.Việt Chính tả Toán
3 Tập đọc Đọc truyện TNXH  Thể dục Ôn Toán
4 Tập đọc Chính tả Ôn Toán Ôn Toán Tập làm văn
5 LT . T việt
Chiều 1 ÔN T.Việt Thủ công  Toán Tập viết
2 Thể dục Mỹ thuật Tập đọc  LTVC
3 Ôn Toán ÂN LT . T việt Ôn T. việt
Kể chuyện
 Thực hiện từ ngày 4/9 / 2018  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 – 2019- LỚP 2A2- BÙI BẨY
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC Thủ công Toán Thể dục SHTT
2 Toán Ôn Toán Tập đọc Ôn T việt Toán
3 Tập đọc Ôn Tviệt Đọc truyện Ôn Toán LTVC
4 Tập đọc Mỹ thuật Ôn Toán Ôn Tviệt Tập làm văn
5 Ôn T việt
Chiều 1 Đạo đức Toán TNXH Toán
2 Kể chuyện Chính tả Âm nhạc Chính tả
3 Thể dục Tập viết Ôn Toán Ôn T việt
4 Ôn Tviệt
 Thực hiện từ ngày 4/ 9 / 2018  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 – 2019 – LỚP 2A3 HỒNG NGÂN
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC Toán Toán Ôn T việt SHTT
2 Tập đọc Chính tả Tập đọc Ôn Toán Toán
3 Tập đọc ÔN T.Việt LTVC Âm nhạc Tập làm văn
4 Toán Tập viết Ôn Toán Thể dục Đọc truyện
5 Ôn Toán
Chiều 1 ÔN T.Việt Ôn T việt Thủ công Toán
2 Đạo đức Thể dục TNXH Chính tả
3 Kể chuyện Mỹ thuật Ôn Toán ÔN T.Việt
4 Ôn T việt
 Thực hiện từ ngày 24/9 / 2018  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 -2019 – LỚP 2A4 – H PHƯƠNG
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC Thể dục Toán Toán SHTT
2 Tập đọc Toán Tập đọc Chính tả Toán
3 Tập đọc Chính tả Kể chuyện Ôn toán LTVC
4 Toán Đạo đức Ôn Tviệt TNXH Tập làm văn
5 Ôn T. việt
Chiều 1 Ôn Tviệt Ôn T việt Đọc truyện Thể dục
2 Ôn Toán Ôn Toán Tập viết Âm nhạc
3 Ôn T việt Thủ công Ôn T việt Mỹ thuật
4 Ôn Toán
 Thực hiện từ ngày 4/9 / 2018  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BiỂU NĂM HỌC 2018 – 2019 – LỚP 3A1 . TRẦN THỊ HOA
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC Ê đê Thể dục Toán SHTT
2 Toán Ê đê Mỹ thuật Chính tả Toán
3 Tập đọc Tiếng Anh Tiếng Anh LTVC Chính tả
4 Tập đọc LT T việt Tiếng Anh TNXH Tập làm văn
5 Đọc truyện
Chiều 1 Thể dục Toán Toán Tiếng Anh
2 Âm nhạc ĐẠO ĐỨC Tập đọc TIN HỌC
3 Ôn Toán Tập viết Thủ công TIN HỌC
4 TNXH
 Thực hiện từ ngày 24/ 9 / 2018  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018- 2019 – LỚP 3A2 . H DUY- BUÔN YÃ
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC Toán Toán TIN HỌC SHTT
2 Toán Chính tả Tập đọc Thể dục Toán
3 Tập đọc Đạo đức LT T việt Tiếng Anh Chính tả
4 Tập đọc Tập viết Thủ công Âm nhạc TNXH
5 Tập làm văn
Chiều 1 Đọc truyện Toán Ê đê TIN HỌC
2 Ôn Toán TNXH Ê đê Tiếng Anh
3 LTVC Thể dục Mỹ thuật Tiếng Anh
4 Tiếng Anh
 Thực hiện từ ngày 4 /9 / 2018  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…    Dạy từ 10/12/2018
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 – 2019- LỚP 3A3 – H GUIT- AYUN
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC Toán Tiếng Anh Toán SHTT
2 Toán Chính tả Tiếng Anh TIN HỌC Toán
3 Tập đọc TNXH Mỹ thuật Chính tả Tập làm văn
4 Tập đọc Thể dục Âm nhạc LTVC Thủ công
5 Ôn toán
Chiều 1 TNXH Ê đê Toán Thể dục
2 Ôn T.việt Ê đê Tập Viết Tiếng Anh
3 Đạo đức TIN HỌC Tập đọc Tiếng Anh
4 Đọc truyện
 Thực hiện từ ngày 4/9 / 2018  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…DẠY TỪ 11/2/2019
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 -2019 – LỚP 3A4 – H PHƯƠN AYUN
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC Tiếng Anh Ê đê Toán SHTT
2 Tập đọc Thể dục Ê đê Chính tả Toán
3 Tập đọc Tiếng Anh TIN HỌC Đọc truyện LTVC
4 Toán Tiếng Anh TIN HỌC Ôn Toán Tập làm văn
Ôn T.việt
Chiều 1 Đạo đức Toán Toán Mỹ thuật
2 Thủ công Chính tả Tập đọc Thể dục
3 Tập viết TNXH TNXH Âm nhạc
4 Tiếng Anh
 Thực hiện từ ngày 4 /9 / 2018  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
PHT
Trần Quốc Toản