Thời KB năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018 – LỚP 1a1- CÔ H CUÊN ÊBAN
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC – SHTT Toán Thủ công Tiếng việt Toán
2 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng việt Thể dục
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Ôn Toán Tiếng việt Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Việt LT T. việt Toán Tiếng Việt
5 Tiếng Việt
Chiều 1 LT T.việt Đạo đức Toán Tiếng Việt
2 Mỹ thuật Ôn Toán Đọc truyện Tiếng Việt
3 Nhạc LT T. việt Ôn Toán Tiếng Việt
 Thực hiện từ ngày 02/10 / 2017  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 -2018 – LỚP1a2- CÔ H MUÔI NIÊ
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC – SHTT LT T. việt Nhạc Toán Toán
2 Tiếng Việt Ôn Toán  Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng việt
3 Tiếng Việt LT T. việt  Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng việt
4 Tiếng Việt Đạo đức  Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục
5 Tiếng việt
Chiều 1 Mỹ thuật Tiếng Việt Đọc truyện TOÁN
2 LT T. việt Tiếng Việt Toán TNXH
3 Ôn Toán Tiếng Việt Thủ công LT. Toán
 Thực hiện từ ngày 02 /10 / 2017  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 -2018 – LỚP1a3- CÔ H WƠI  NIÊ
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC – SHTT Toán  Tiếng Việt Âm nhạc Toán
2 Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt Toán Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt LT T. việt TD
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Đọc truyện TNXH Tiếng Việt
5 Tiếng Việt
Chiều 1 LT. T việt Đạo đức Toán  Tiếng việt
2 LT Toán LT. T việt Thủ công  Tiếng việt
3 Mỹ thuật LT Toán LT Toán  Tiếng việt
 Thực hiện từ ngày 02 /10 / 2017  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 -2018 – LỚP 1a4- CÔ H DJUẮT
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC – SHTT Toán Tiếng Việt Toán ÂN
2 Tiếng Việt   Thể dục Tiếng Việt  Tiếng Việt Mỹ thuật
3 Tiếng Việt LT T. việt Tiếng Việt  Tiếng Việt Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Thủ công Toán  Tiếng Việt Tiếng Việt
5 Tiếng Việt
Chiều 1  Toán Tiếng Việt Đạo đức Ôn Toán
2 LT. Toán Tiếng Việt Ôn Toán TNXH
3 Đọc truyện Tiếng Việt LT T. việt LT T. việt
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018 – LỚP 2A1 – H NGHI
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC – SHTT Toán Thể dục Toán Toán
2 Toán Tập Viết ÔN T.Việt Kể chuyện Đọc truyện
3 Tập đọc Ôn Toán TNXH Ôn Toán ÂN
4 Tập đọc Chính tả Ôn Toán Mỹ thuật Tập làm văn
5 LT . T việt
Chiều 1 Đạo đức Thủ công  Toán Chính tả
2 Ôn T việt ÔN T.Việt Tập đọc Ôn Toán
3  Thể dục Ôn T. việt LT . T việt  LTVC
 Thực hiện từ ngày 02 /10 / 2017  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018 – LỚP 2A2 H NGAC AYUN
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC – SHTT Toán Toán Đạo đức Toán
2 Tập đọc Chính tả Tập đọc Ôn T việt Tập làm văn
3 Thể dục ÔN T.Việt Thể dục Âm nhạc Đọc truyện
4 Tập đọc Tập viết Ôn Toán Ôn T việt Ôn Toán
5 Ôn T việt
Chiều 1 Toán Ôn Toán TNXH Toán
2 ÔN T.Việt Thủ công Ôn T việt Chính tả
3 Kể chuyện Mỹ thuật Ôn Toán LTVC
  H Ngac nghĩ từ 1/5/2018 nghĩ từ 1/5/2018
 Thực hiện từ ngày 01 / 10 / 2017 đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018 – LỚP 2A3- BÙI BẨY
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC – SHTT Thủ công Toán Toán Toán
2 Toán Đạo đức Tập đọc Đọc truyện LTVC
3 Tập đọc Ôn Toán Tập viết Chính tả Tập làm văn
4 Tập đọc Ôn Tviệt Ôn T việt Kể chuyện Ôn T việt
5 Mỹ thuật
Chiều 1 Âm nhạc Toán TNXH Ôn T việt
2 Thể dục Chính tả Ôn Toán Ôn Toán
3 Ôn Tviệt Ôn Toán Ôn Tviệt Thể dục
 Thực hiện từ ngày 02/10 / 2017  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 -2018 – LỚP 2A4- H PHƯƠNG
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC – SHTT Toán Ôn T. việt Toán Toán
2 Tập đọc Chính tả Ôn T việt Chính tả Ôn Toán
3 Tập đọc Thể dục Ôn toán Tập viết LTVC
4 Toán Kể chuyện TNXH Ôn Toán Ôn Tviệt
5 Tập làm văn
Chiều 1 Ôn Tviệt Ôn T việt Toán Thể dục
2 Đạo đức Ôn Toán Tập đọc Âm nhạc
3 Ôn T việt Thủ công Đọc truyện Mỹ thuật
 Thực hiện từ ngày 02 / 10/ 2017  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BiỂU NĂM HỌC 2017 – 2018 – LỚP 3A1 . TRẦN THỊ HOA
Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC – SHTT Ê đê TNXH Mỹ thuật Thể dục
2 Toán Ê đê ĐẠO ĐỨC Tiếng Anh  Toán
3 Tập đọc TIN HỌC TNXH Tiếng Anh Chính tả
4 Tập đọc TIN HỌC Thủ công Tiếng Anh Tập làm văn
Đọc truyện
Chiều 1 Thể dục Toán Toán Toán
2 Âm nhạc Chính tả Tập đọc Ôn Toán
3 Tiếng Anh LT T việt LTVC Tập viết
 Thực hiện từ ngày 02 / 10 / 2017  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017- 2018 – LỚP 3A2 .  LÊ THỊ HOÀI THU
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC – SHTT Tiếng Anh Toán Toán Toán
2 Thể dục Tiếng Anh Thể dục Chính tả Ôn Toán
3 Tập đọc Mỹ thuật Tập đọc LTVC TNXH
4 Tập đọc Âm nhạc Thủ công Đọc truyện Tập làm văn
LT T việt
Chiều 1 Tiếng Anh Toán Chính tả TIN HỌC
2 Tiếng Anh Tập viết Toán Ê đê
3 TIN HỌC Đạo đức TNXH Ê đê
 Thực hiện từ ngày 02 / 10 / 2017  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018- LỚP 3A3- H PHƯƠN AYUN
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC – SHTT Mỹ thuật Toán Toán Toán
2 Toán Âm nhạc Tập đọc Chính tả Thể dục
3 Tập đọc Toán Đọc truyện TNXH Tập làm văn
4 Tập đọc Chính tả Đạo đức LTVC Ôn T.việt
Ôn toán
Chiều 1 Ê đê TIN HỌC Tập viết Ê đê
2 Tiếng Anh TIN HỌC TNXH Tiếng Anh
3 Tiếng Anh Thể dục Thủ công Tiếng Anh
 Thực hiện từ ngày 02 / 10 / 2017 đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 -2018 – LỚP 3A4 – H TUEN ÊBAN
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC – SHTT Toán Toán Toán Toán
2 Tập đọc Chính tả Tập đọc Mỹ thuật LTVC
3 Tập đọc Đọc truyện Âm nhạc Chính tả TNXH
4 Toán Đạo đức Thể dục Ôn Toán Tập làm văn
5 Ôn T.việt
Chiều 1 Thể dục Tiếng Anh Tiếng Anh Thủ công
2 Ê đê Tiếng Anh Tiếng Anh TNXH
3 Ê đê TIN HỌC TIN HỌC Tập viết
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018- LỚP 3A5- H Luễn Byã
Buổi tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng 1 CC – SHTT Thể dục Toán Toán Mỹ thuật
2 Toán Đạo đức Tập đọc Chính tả Âm nhạc
3 Tập đọc Ê đê Tập viết LTVC Tiếng Anh
4 Tập đọc Ê đê Ôn toán Tập làm văn Tiếng Anh
Thủ công
Chiều 1 TNXH Toán Toán Tiếng Anh
2 Đọc truyện Chính tả TNXH Thể dục
3 Ôn Toán Ôn T.việt Ôn T.việt Tiếng Anh
 Thực hiện từ ngày 2 / 10 / 2017  đến  ngày ……. Tháng ……. Năm  201…
Ngày 28 tháng  9 năm 2017
PHT
Trần Quốc Toản