Tổng hợp kết quả tự đánh giá

Lượt xem:

Đọc bài viết

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

 

 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Đạt Không đạt
1 X   5 X  
2 X   6 X  
3 X   7 X  
4 X        
 Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Đạt Không đạt
1 X   4 X  
2   X 5 X  
3 X        
 Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Đạt Không đạt
1 X   4 X  
2 X   5 X  
3 X   6 X  
 Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Đạt Không đạt
1 X   3 X  
2 X        
 Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Đạt Không đạt
1 X   5 X  
2 X   6 X  
3 X   7 X  
4 X        

 

Tổng số các chỉ số đạt: 83, Tỷ lệ %: 98.8

Tổng số các tiêu chí đạt: 27, Tỷ lệ %: 96.4