QUI CHẾ LÀM VIỆC CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN   (NHIỆM KỲ 2017 – 2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐẢNG ỦY XÃ EA ĐRƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: NGUYỄN KHUYẾN
Số 01/QC- CB Eadrơng, ngày 20 tháng 6 năm 2017
QUI CHẾ LÀM VIỆC
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN
(NHIỆM KỲ 2017 – 2020)

-Căn cứ vào điều lệ Đảng do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ lần thứ XII;
-Căn cứ nghị quyết đại hội Lần thứ V – Nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến;
-Căn cứ vào qui chế làm việc của Đảng bộ xã Ea Drơng;
-Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, xã Ea Drơng đề ra qui chế làm việc cụ thể như sau:

PHẦN I
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
TRONG TỪNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN

I- CHỨC NĂNG, TRÁCH NHIỆM CỦA CHI ỦY CHI BỘ
– Chi ủy chi bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Chi bộ. Có trách nhiệm lãnh đạo chi bộ và đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình và trách nhiệm được giao của chi bộ và đảng viên;
– Chi bộ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và biểu quyết theo đa số. Phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của ngành đề ra;
– Mỗi cấp ủy viên phải nói và làm theo nghị quyết, không tùy tiện phát ngôn hay lấy danh nghĩa tập thể khi chưa được tập thể thống nhất bàn bạc giao nhiệm vụ.

II- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI ỦY CHI BỘ
Chi uỷ chi bộ là cơ quan thay mặt chi bộ, lãnh đạo các mặt công tác của chi bộ giữa 2 kỳ họp của chi bộ, có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Tổ chức triển khai lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của chi bộ đối với cán bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị xã hội;
-Chi uỷ mỗi tháng hội ý một lần, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết và tình hình chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh trong nhà trường. Chuẩn bị nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ;
2. Mỗi đồng chí chi uỷ viên được phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung công tác đưa ra thảo luận với chi ủy trước khi đưa ra chi bộ xem xét quyết định;
3. Các đồng chí chi uỷ viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của chi bộ, chuẩn bị ý kiến thảo luận những nội dung được đưa ra các kỳ họp thuộc lĩnh vực được phân công;
4. Khi cần thiết chi uỷ có thể yêu cầu BGH nhà trường, các đoàn thể chính trị xã hội, cá nhân cán bộ, đảng viên, báo cáo những vấn đề liên quan;
5. Chuẩn bị nhân sự các chức danh theo quy định và phân cấp quản lý cán bộ, lấy ý kiến tham gia đóng góp của chi bộ trước khi trình BTV Đảng uỷ hoặc thống nhất với ngành dọc cấp trên để cùng xem xét;
6. Trình Ban thường vụ Đảng uỷ nhân sự chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ.

III- NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA TỪNG CHI ỦY VIÊN
1.  Đồng chí bí thư chi bộ
Là người chịu trách nhiệm cao nhất trong chi uỷ, cùng chi uỷ chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, chi bộ và tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở nhà trường. Bí thư chi bộ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
-Thay mặt chi bộ chủ trì các công việc của chi uỷ, chi bộ;
-Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của chi bộ; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong nhà trờng; chủ động kiến nghị với chi uỷ, chi bộ các chủ trương, biện pháp cải tiến lề lối, phương thức lãnh đạo của chi bộ, đảm bảo cho hoạt động của chi uỷ, chi bộ được thực hiện theo đúng quy chế, đúng nguyên tắc Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong chi uỷ và chi bộ;
-Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo định kỳ và theo chỉ đạo của Đảng uỷ. Thay mặt chi uỷ tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập, báo cáo tình hình của nhà trường, hoạt động của chi bộ với Đảng uỷ và chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó;
-Chỉ đạo các đồng chí trong chi uỷ giải quyết các công việc theo chức trách được phân công. Thay mặt chi uỷ, chi bộ ký các nghị quyết, văn bản của chi uỷ, chi bộ;
-Hàng năm và kết thúc nhiệm kỳ phải kiểm điểm trước chi bộ về trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được đảm nhiệm;
-Phân công phụ trách:  Phụ trách chung; Phụ trách công tác phát triển Đảng; Phụ trách công tác các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
2- Phó bí thư chi bộ có trách nhiệm và quyền hạn sau
-Thực hiện đúng quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020;
-Giúp đồng chí bí thư chi bộ nắm tình hình, tư tưởng của đảng viên của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
-Chịu trách nhiệm trước chi uỷ, chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ;
-Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với chi uỷ, bí thư về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
-Thay mặt chi uỷ chỉ đạo, điều hành các công việc của chi bộ, tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập và ký các văn bản của chi bộ khi bí thư đi vắng hoặc được uỷ quyền;
-Phân công phụ trách: Hồ sơ Chi bộ, Hồ sơ đảng viên.
3- Đồng chí chi uỷ viên
-Chịu trách nhiệm trước chi bộ, chi uỷ và bí thư chi bộ về toàn bộ hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
-Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nghị quyết, kết luận, chủ trương của chi uỷ, chi bộ trong lĩnh vực được phân công phụ trách đúng thời gian, chủ động kiểm tra, đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả với chi uỷ, chi bộ;
-Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với chi uỷ, bí thư về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
-Phân công phụ trách: Chịu trách nhiệm trước chi uỷ, chi bộ về công tác tài chính Đảng, thu, nộp, quản  lý và sử dụng đảng phí của chi bộ, làm thủ quỹ của chi bộ; Đảng viên chuyển đi, chuyển đến; Làm các công tác tổ chức.

IV- MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI ỦY VỚI ĐẢNG ỦY CẤP TRÊN
1. Đối với thường vụ Đảng ủy và BCH đảng bộ là tổ chức lãnh đạo trực tiếp, vì vậy chi ủy có trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, công văn chỉ đạo. Thực hiện tốt các chế độ thông tin liên lạc, báo cáo với cấp trên.
2. Giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy và các chi bộ bạn nhằm trao đổi thông tin liên lạc để trao đổi và điều hành công việc, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của đảng viên nơi cư trú.

PHẦN II
QUY CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

I- QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ
1.  Hoạt động chi bộ lấy nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và những qui định của Đảng đi đến thực hiện những nội dung sau:
– Quán triệt các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và dựa trên cơ sở văn bản cấp trên đề ra nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ;
– Tổ chức thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 hằng năm; quý; tháng;
– Chi bộ có chương trình, nội dung công tác cụ thể để thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với thời gian và nhiệm vụ được giao;
– Tổng kết rút kinh nghiệm những vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo của chi bộ, đề nghị với cấp trên các vấn đề thuộc về chủ trương, chính sách để cấp trên nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở;
– Chi bộ có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, Nghị quyết đề ra của chi bộ và kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, đề nghị cấp trên có thẩm quyền kỷ luật và khen thưởng kịp thời;
– Xét đề nghị phát triển đảng viên mới, chuyển chính thức đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định;
2. Mỗi đồng chí đảng viên chấp hành nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đảng viên tham gia xây dựng nội dung, thảo luận và biểu quyết công việc của chi bộ, thiểu số phục tùng đa số và bảo lưu ý kiến theo quy định Điều lệ Đảng. Mỗi đồng chí đảng viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực, chịu trách nhiệm trước chi bộ nhiệm vụ được giao, từng đồng chí chủ động đề xuất ý kiến của mình thuộc công việc mình phụ trách để tập thể chi bộ tham gia quyết định.

II- CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
1. Mỗi tháng Chi ủy chi bộ họp 01 lần vào 13h 30 chiều ngày 02 hàng tháng để giải quyết công việc và nhận xét đánh giá các hoạt động tháng trước, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ tháng tới; thống nhất nội dung sinh hoạt chi bộ của tháng;
2. Hàng tháng chi bộ họp thường kỳ 01 lần vào 10h 30 phút sáng ngày 03 hàng tháng (nếu thời gian họp của chi bộ trên rơi vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì chuyển đến thứ hai tuần kế tiếp).
3. Bí thư, phó bí thư có thể triệu tập họp chi bộ bất thường khi cần thiết;
4. Mỗi Đảng viên phải phát biểu ý kiến xây dựng của mình. Ngoài ra báo cáo cụ thể chi tiết về những việc mà Chi bộ đã phân công và đề xuất cho kế hoạch tới;
5. Được tham gia phát biểu và đóng góp Nghị quyết của Chi bộ, Đảm bảo chế độ bảo mật thông tin nội bộ.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chi uỷ chi bộ cụ thể hoá một số quy định trong quy chế để phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế;
2. Cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đoàn thể  trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này;
Trong quá trình tổ chức thực hiện có những vấn đề phát sinh cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo chi bộ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Quy chế này được áp dụng từ nay cho đến hết nhiệm kỳ 2017 – 2020./.
Nơi nhận: TM/ CHI BỘ
BTV Đảng ủy BÍ THƯ
Cấp ủy Chi bộ
ĐV
Lưu HS CB
Giang Lệ Quyên