KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG NĂM HỌC 2021- 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

* * *

Số :…… KH/LĐ                                         Ea Drơng, ngày 1 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG NĂM HỌC 2021- 2022
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội huyện CưmGar; Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội Nguyễn Khuyến năm học 2021-2022; Nay Liên đội Nguyễn Khuyến triển khai  Chương trình “sinh hoạt sao nhi đồng”năm học 2021-2022 với những nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện và sinh hoạt; góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

– Giúp đội viên, thiếu niên và nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh .

– Tạo môi trường để đội viên, thiếu niên và nhi đồng được tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy và hình thành những thói quen tốt.

 1. Yêu cầu

– Việc triển khai thực hiện phải được tiến hành đồng bộ, thường xuyên và khoa học; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi đội viên, thiếu niên và nhi đồng.

– Phát huy sự tham gia phối hợp của gia đình, nhà trường và các lực lượng xã hội trong việc hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ đội viên, thiếu niên và nhi đồng thực hiện tốt các nội dung rèn luyện trong chương trình.

 1. ĐỐI TƯỢNG RÈN LUYỆN

Dành cho nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC RÈN LUYỆN

 1. Nội dung rèn luyện

– Kính yêu Bác Hồ và hiểu biết truyền thống.

– Rèn luyện đạo đức, nếp sống và hiểu biết pháp luật.

– Thi đua học tập, tìm hiểu khoa học.

– Rèn luyện sức khỏe và kỹ năng.

– Yêu Sao, yêu Đội, tiến bước lên Đoàn.

 1. Hình thức rèn luyện

– Đội viên, thiếu niên và nhi đồng tự rèn luyện.

– Rèn luyện theo sự hướng dẫn của phụ trách Đội.

– Rèn luyện qua các buổi sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội.

– Rèn luyện qua các phong trào, các hoạt động của Đội và nhà trường.

– Rèn luyện qua các hoạt động xã hội, cộng đồng.

 1. YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC
 2. Dự bị đội viên
 3. Yêu cầu chung

– Tìm hiểu về Bác Hồ và thuộc 5 điều Bác Hồ dạy; hát đúng bài hát Quốc ca.

– Hiếu thảo, lễ phép, biết vâng lời người lớn và đoàn kết bạn bè.

– Chăm chỉ học tập, giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

– Giữ gìn vệ sinh cá nhân và rèn luyện những thói quen có ích.

– Tích cực tham gia sinh hoạt Sao nhi đồng và tìm hiểu Nghi thức Đội.

 1. Yêu cầu cụ thể

2.1. Nhi đồng lớp 1

– Biết hai tên gọi khác của Bác Hồ; kể được 1 câu chuyện, thuộc được 1 bài thơ và 1 bài hát về Bác Hồ.

– Thuộc lời hứa của nhi đồng.

– Biết giữ vệ sinh trường, lớp và nơi công cộng; bỏ rác đúng nơi quy định.

– Nhớ tên sao và biết được ý nghĩa của tên sao; thực hiện tốt các yêu cầu của anh chị phụ trách Sao.

– Biết xếp hàng một, hàng đôi, động tác nghỉ, nghiêm; biết ít nhất 2 trò chơi trong sinh hoạt Sao, 2 bài hát và 2 mẩu chuyện của nhi đồng.

2.2. Nhi đồng lớp 2

– Biết quê nội, quê ngoại của Bác Hồ; kể được 1 câu chuyện, thuộc được 2 bài thơ và 2 bài hát về Bác Hồ.

– Thực hiện đúng lời hứa của nhi đồng, có ít nhất hai việc làm tốt giúp đỡ gia đình, bạn bè.

– Nhận biết được ít nhất 10 biển báo giao thông.

– Biết chơi ít nhất 3 trò chơi vận động; phòng tránh một số tai nạn và phòng bệnh thông thường: Điện giật, bỏng, chảy máu cam, cảm cúm…

– Biết ít nhất 3 trò chơi trong sinh hoạt Sao, 3 bài hát và 3 mẩu chuyện của nhi đồng.

2.3. Nhi đồng lớp 3

– Biết được những nơi Bác Hồ đã sống tuổi niên thiếu, năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và năm Bác trở về Việt Nam; biết ngày tháng năm và địa điểm nơi thành lập tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh; biết tiểu sử tóm tắt về anh hùng liệt sĩ Kim Đồng.

– Biết đọc sách báo của nhi đồng; biết nói lời cảm ơn và xin lỗi; có ít nhất ba việc làm tốt giúp đỡ gia đình, bạn bè.

– Biết các nhóm quyền của trẻ em được quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em, Luật trẻ em 2016; biết một số biển báo giao thông dành cho người đi bộ.

– Biết hướng dẫn các em nhỏ giữ gìn vệ sinh; trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh.

– Thuộc bài hát Đội ca và lời hứa của đội viên; biết ý nghĩa của Khăn quàng đỏ, huy hiệu Đội, khẩu hiệu Đội. Biết thực hiện động tác chào kiểu đội viên, tháo thắt Khăn quàng đỏ, hô đáp khẩu hiệu Đội.

Trên đây là nội dung kế hoạch thực hiện chương trình “Sinh hoạt Sao” đề Nghị BCH Liên – Chi đội; các anh chị phụ trách nắm bắt và triển khai thực hiện có hiệu quả.

TM.LIÊN ĐỘI.                                                         BAN GIÁM HIỆU

                                                            PHT

 

 

H – Luễn Byă                                                                      Y Huân Ayun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐỘI  NGUYỄN KHUYẾN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 QĐ/LĐ

***                                     Ea Drơng, ngày 01 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc Thành lập Phụ trách Sao, Năm học  2021 – 2022)

Căn cứ vào nội dung điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh;

Xét năng lực, phẩm chất đạo  đức, đề nghị của Chi đội

Nay Liên đội Nguyễn Khuyến

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Thành lập Ban Phụ trách đội sao nhi đồng năm học 2021-2022 trường tiểu học Nguyễn Khuyến gồm các thành viên sau (có danh sách kèm theo)

Điều 2:Ban phụ trách đội sao nhi đồng năm học 2021 -2022, có nhiệm vụ:

– Phụ trách các hoạt động đội vào sao nhi đồng theo đúng điều lệ Đội TNTPHCM và các văn bản quy định hiện hành.

– Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động chủ điểm theo kế hoạch hoạt động trường năm học 2021 – 2022.

Điều 3: Các thành viên có tên trong danh sách (theo điều 1) có nhiệm vụ thực

hiện theo quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí

 1. LIÊN ĐỘIBAN GIÁM HIỆU

                               PHT

 

 

H – Luễn Byă                                                     Y Huân Ayun

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH  HUYỆN CƯMGAR  

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

 

DANH SÁCH PHỤ TRÁCH SAO NĂM HỌC : 2021- 2022

(kèm theo QĐ số ….QĐ/LĐ)

Stt Họ và tên Lớp Ghi chú
1 H CUEN ÊBAN 1A1
2 H MUÔI NIÊ 1A2
3 H PHƯƠNG KPA 1A3
4 H TUEN ÊBAN 1A4
5 BÙI THỊ BẨY 2A1
6 MAI THỊ HỒNG NGÂN 2A2
7 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA 2A3
8 H NGIR NIÊ 2A4
9 NGUYỄN THỊ KHA 3A1
10 NGUYỄN THỊ THU LÝ 3A2
11 H ZIEN NIÊ 3A3
12 H DUER AYUN 3A4  

 

 

 

 

 

Người lập

 

 

H Luễn Byă

 

 

 

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

Ea Drơng, ngày 01 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐỘI VIÊN

Năm học2021- 2022

Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Hội đồng đội huyện Cưmgar

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Liên đội. Liên đội Nguyễn Khuyến  triển khai chương trình sinh dự bị đội viên cụ thể như sau:

I/ Về triển khai sinh hoạt nhi đồng theo chương trình dự bị đội viên:

1/ Đối với nhi đồng lớp 1:

– Biết hai tên gọi khác của Bác Hồ; kể được 1 câu chuyện, thuộc được 1 bài thơ và 1 bài hát về Bác Hồ.

– Thuộc lời hứa của nhi đồng, có ít nhất một việc làm tốt giúp đỡ gia đình hoặc bạn bè.

– Biết giữ vệ sinh trường, lớp và nơi công cộng; bỏ rác đúng nơi quy định.

– Nhớ tên sao và biết được ý nghĩa của tên sao; thực hiện tốt các yêu cầu của anh chị phụ trách Sao.

– Biết xếp hàng một, hàng đôi, động tác nghỉ, nghiêm; biết ít nhất 2 trò chơi trong sinh hoạt Sao, 2 bài hát và 2 mẩu chuyện của nhi đồng.

2/ Đối với nhi đồng lớp 2:

– Biết quê nội, quê ngoại của Bác Hồ; kể được 1 câu chuyện, thuộc được 2 bài thơ và 2 bài hát về Bác Hồ.

– Thực hiện đúng lời hứa của nhi đồng, có ít nhất hai việc làm tốt giúp đỡ gia đình, bạn bè.

– Nhớ số điện thoại Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em; nhận biết được ít nhất 10 biển báo giao thông.

– Biết chơi ít nhất 3 trò chơi vận động; phòng tránh một số tai nạn và phòng bệnh thông thường: Điện giật, bỏng, chảy máu cam, cảm cúm…

– Biết thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ và di động; biết ít nhất 3 trò chơi trong sinh hoạt Sao, 3 bài hát và 3 mẩu chuyện của nhi đồng.

3/ Đối với nhi đồng lớp 3:

– Biết được những nơi Bác Hồ đã sống tuổi niên thiếu, năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và năm Bác trở về Việt Nam; biết ngày tháng năm và địa điểm nơi thành lập tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh; biết tiểu sử tóm tắt về anh hùng liệt sĩ Kim Đồng.

– Biết đọc sách báo của nhi đồng; biết nói lời cảm ơn và xin lỗi; có ít nhất ba việc làm tốt giúp đỡ gia đình, bạn bè.

– Biết các nhóm quyền của trẻ em được quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em, Luật trẻ em 2016; biết một số biển báo giao thông dành cho người đi bộ.

– Biết hướng dẫn các em nhỏ giữ gìn vệ sinh; trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh.

– Thuộc bài hát Đội ca và lời hứa của đội viên; biết ý nghĩa của Khăn quàng đỏ, huy hiệu Đội, khẩu hiệu Đội. Biết thực hiện động tác chào kiểu đội viên, tháo thắt Khăn quàng đỏ, hô đáp khẩu hiệu Đội.

II/ Triển khai các hoạt động nhi đồng :

– Tổ chức sinh hoạt Sao vào thứ 6 tuần 01 của tháng

–  Nhi đồng tham gia các buổi sinh hoạt Ngoại khoá, Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

–  Tham gia làm bài viết tìm hiểu

–  Tham gia ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ”

– Kết nạp Đội viên đối với khối lớp 3 : Trong năm sẽ chia làm 02 đợt : Ngày 22/12 và 26/3

 

TỔNG PHỤ TRÁCH                                                   BAN GIÁM HIỆU

 

 

H Luễn Byă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT NHI ĐỒNG THÁNG 9

Khối lớp Tuần
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
KHÔI 1 – Ổn địnhtổ chức

– Thành lập các sao nhi đồng.

– Học thuộc bài hát hay bài thơ nói về cha mẹ, quê hương

– Ôn Xếp hàng. Chỉnh đốn hàng ngũ.

– Ôn tập bài hát, bài thơ.

-Tổ chức chơi trò chơi

– Thực hiện rèn luyện những nội dung trong chủ điểm:

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

KHỐI 2 – Ổn địnhtổ chức

– Thành lập các sao nhi đồng.

– Thông qua các nội dung rèn luyện trong tháng.

– Học thuộc bài hát hay bài thơ nói về Bác Hồ

– Sinh hoạt Sao

– Ổn định hàng ngũ

– Ôn tập bài hát, bài thơ.

-Tổ chức chơi trò chơi

– Thực hiện rèn luyện những nội dung trong chủ điểm:

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

KHỐI 3 – Ổn địnhtổ chức

– Thành lập các sao nhi đồng.

– Thông qua các nội dung rèn luyện trong tháng.

– Học thuộc bài hát hay bài thơ nói về Bác Hồ.

– Ôn Luyện Quốc ca, Đội ca

– Ôn tập bài hát, bài thơ.

-Tổ chức chơi trò chơi

– Thực hiện rèn luyện những nội dung trong chủ điểm:

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

KẾ HOẠCH SINH HOẠT NHI ĐỒNG KHỐI 1 +2 +3

Tháng 11

Khối lớp Tuần
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
KHÔI 1 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện

– Học thuộc bài hát hay bài thơ nói về thầy cô

– Kể một câu chuyện về tình cảm thầy cô giáo

– Tập bài dân vũ mới.

– Ôn tập bài hát, bài thơ.

– Lao động dọn vệ sinh khuôn viên trường lớp

– Thực hiện rèn luyện những nội dung trong chủ điểm:

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

KHỐI 2 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện tháng trước

– Thông qua các nội dung rèn luyện trong tháng.

– Tập bài dân vũ mới.

– Chơi một số trò chơi bổ ích.

– Ôn tập bài hát, bài thơ.

– Lao động dọn vệ sinh khuôn viên trường lớp

– Thực hiện rèn luyện những nội dung trong chủ điểm:

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

KHỐI 3 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện tháng trước

– Thông qua các nội dung rèn luyện trong tháng.

– Học thuộc bài hát hay bài thơ nói về thầy cô, học trò

– Kể một câu chuyện về thầy cô

– Ôn tập bài hát, bài thơ.

Lao động dọn vệ sinh khuôn viên trường lớp

– Thực hiện rèn luyện những nội dung trong chủ điểm:

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

 

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

H – Luễn Byă

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

KẾ HOẠCH SINH HOẠT NHI ĐỒNG KHỐI 1 +2 +3 (Tháng 12)

Khối lớp Tuần
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
KHÔI 1 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện tháng trước

– Học thuộc bài hát Sao nhi đồng.

– Thuộc 5 điều Bác Hồ dạy.

– Thực hiện tốt an toàn giao thông

– Ôn tập bài hát, bài thơ.

-Tổ chức chơi trò chơi

– Thực hiện động tác đứng nghỉ, đứng nghiêm

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

KHỐI 2 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện tháng trước

– Thông qua các nội dung rèn luyện trong tháng.

– Tìm hiểu về biển báo giao thông

– Kể một câu chuyện về gương tốt trong việc thực hiện an toàn giao thông

– Tìm hiểu các tai nạn và bệnh thông thường

-Tổ chức chơi trò chơi

– Thực hiện Biết thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ và di động

 

KHỐI 3 – Ổn địnhtổ chức

– Thông qua các nội dung rèn luyện trong tháng.

– Tìm hiểu về Bác Hồ; Tổ chức Đội

– Thực hiện tốt an toàn giao thông

-Tìm hiểu về AnhKim Đồng

-Tổ chức chơi trò chơi

– Đọc sách báo Nhi đồng.

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

 

 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

H – Luễn Byă

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

KẾ HOẠCH SINH HOẠT NHI ĐỒNG KHỐI 1 +2 +3

Tháng 1+2

Khối lớp Tuần
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
KHÔI 1 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện tháng trước

– Kể một câu chuyện về Bác

 

– Ôn tập bài hát, bài thơ.

-Tổ chức chơi trò chơi

– Thực hiện rèn luyện những nội dung trong chủ điểm:

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

KHỐI 2 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện tháng trước

– Thông qua các nội dung rèn luyện trong tháng.

– Kể một câu chuyện về Bác – Ôn tập bài hát, bài thơ.

-Tổ chức chơi trò chơi

– Thực hiện rèn luyện những nội dung trong chủ điểm:

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

KHỐI 3 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện tháng trước.

– Thông qua các nội dung rèn luyện trong tháng.

– Tìm hiểu về luật trẻ em – Tìm hiểu về biển báo giành cho người đi bộ

-Tổ chức chơi trò chơi

– Thuộc bài hát Đội ca, hô đáp khẩu hiệu đội

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

 

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

H – Luễn Byă

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

KẾ HOẠCH SINH HOẠT NHI ĐỒNG KHỐI 1 +2 +3

Tháng 3

Khối lớp Tuần
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
KHÔI 1 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện tháng trước

– Ôn lại bài hát “Nhanh bước nhanh nhi đồng”, – Ôn tập bài hát, bài thơ.

-Tổ chức chơi trò chơi

– Thực hiện rèn luyện những nội dung trong chủ điểm:

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

KHỐI 2 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện tháng trước

– Thông qua các nội dung rèn luyện trong tháng.

– Ôn lại bài hát “Nhanh bước nhanh nhi đồng”, – Ôn tập bài hát, bài thơ.

-Tổ chức chơi trò chơi

– Thực hiện rèn luyện những nội dung trong chủ điểm:

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

KHỐI 3 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện tháng trước

– Thông qua các nội dung rèn luyện trong tháng.

– Tìm hiểu về Nghi thức Đội

 

– Tìm hiểu về Nghi thức Đội

 

– Thực hiện rèn luyện những nội dung trong chủ điểm:

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

H – Luễn Byă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

KẾ HOẠCH SINH HOẠT NHI ĐỒNG KHỐI 1 +2 +3

Tháng 4

Khối lớp Tuần
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
KHÔI 1 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện tháng trước

 

– Ôn tập về các bài hát về sao nhi đồng.

– Ôn ập múa bài dân vũ .

– Ôn tập bài hát, bài thơ.

-Tổ chức chơi trò chơi

– Thực hiện rèn luyện những nội dung trong chủ điểm:

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

KHỐI 2 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện tháng trước

– Thông qua các nội dung rèn luyện trong tháng.

– Ôn luyện bài Quốc ca, Đội ca. – Ôn tập bài hát, bài thơ.

-Tổ chức chơi trò chơi

– Thực hiện rèn luyện những nội dung trong chủ điểm:

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

KHỐI 3 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện tháng trước

– Thông qua các nội dung rèn luyện trong tháng.

– Tìm hiểu về Nghi thức Đội

 

– Tìm hiểu về Nghi thức Đội

 

– Thực hiện rèn luyện những nội dung trong chủ điểm:

+ Học sinh đánh giá

+ Gia đình đánh giá

+ GVCN nhận xét

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

H – Luễn Byă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

 

KẾ HOẠCH

 TRIỂN KHAI KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN

 ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2020- 2021

Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Hội đồng đội huyện Cư Mgar

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Liên đội. Liên đội Nguyễn Khuyến triển khai chương trình rèn luyện đội viên cụ thể như sau:

I.Về triển khải rèn luyện đội viên:

– Tìm hiểu về Bác Hồ và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; thực hiện tốt lời hứa của đội viên và các yêu cầu đối với đội viên.

– Trung thực, biết giữ lời hứa, đoàn kết với bạn bè.

– Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập ở trường và ở nhà.

– Tích cực rèn luyện sức khỏe, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích.

– Tìm hiểu lịch sử Đội, các tấm gương anh hùng nhỏ tuổi; thực hiện các phong trào của Đội; tích cực tham gia sinh hoạt Đội và phụ trách Sao nhi đồng.

II.Tổ chức các hoạt động:

Tham gia tập luyện “Nghi thức – Nghi lễ”

Hội thi : Tổ chức hội thi : Đội tuyên truyền Măng non cấp huyện.

Tổ chức kiểm tra:

Tổ chức “Ngày hội công nhận chương trình rèn luyện Đội viên”

Tham gia các buổi sinh hoạt Đội vào thứ 6 hàng tuần

Tham gia các buổi ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp

Khối lớp 4, 5 tham quan di tích lịch sử .

Trên đây là kế hoạch triển khai, kiểm tra và công nhận chương trình rèn luyện đội viên năm học 2021- 2022, đề nghị phụ trách Chi đội, BCH chi đội, đội viên nắm bắt và tổ chức có hiệu quả.

TỔNG PHỤ TRÁCHP.HIỆU TRƯỞNG

 

 

H Luễn Byă                                                                      Y HUÂN AYUN

 

 

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

 

KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN HẠNG MĂNG NON

Tháng 9 +10

 

Khối lớp Tuần
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
KHÔI 4 – Ổn địnhtổ chức

– Đv đăng ký chương trình rèn luyện

 

– Tìm hiểu về Bác Hồ; Tìm hiểu về 5 đội viên đầu tiên – Kể chuyện về tấm gương anh hùng liệt sĩ thiếu niên – Tham gia các hoạt động trải nghiệm, phòng chống các tai nạn thương tích
KHỐI 5 – Ổn địnhtổ chức

– Đv đăng ký chương trình rèn luyện

 

– Tìm hiểu về Bác Hồ; Lịch sử Đội TNTP HCM – Kể chuyện về tấm gương anh hùng liệt sĩ thiếu niên – Tham gia các hoạt động trải nghiệm,phòng chống các tai nạn thương tích

 

                                                                      TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

H Luễn Bya

 

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI  NGUYỄN KHUYẾN

 

KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN HẠNG MĂNG NON

Tháng 11

Khối lớp Tuần
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
KHÔI 4 – Ổn địnhtổ chức

– Thuộc tên các nhóm quyền của trẻ em được quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em, Luật trẻ em 2016

– Biết một số quy tắc giao thông, biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu giao thông dành cho người đi xe đạp.

 

– Biết một số quy tắc giao thông, biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu giao thông dành cho người đi xe đạp.

 

– Tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phòng chống tai nạn thương tích do chi đội, liên đội tổ chức.

 

KHỐI 5 – Biết và thực hiện các quyền và bổn phận của mình theo Luật Trẻ em – Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định an toàn đối với người đi bộ và đi xe đạp.

 

– Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định an toàn đối với người đi bộ và đi xe đạp.

 

– Biết thăm hỏi, chúc mừng; tham gia tập luyện một môn thể thao yêu thích; tích cực ủng hộ, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

 

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

H Luễn Byă

 

 

 

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

 

KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN HẠNG MĂNG NON

Tháng 12

Khối lớp Tuần
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
KHÔI 4 – Biết các dấu đi đường khi hành quân cắm trại; biết một số trò chơi theo nhóm – Thuộc các bài hát, múa trong sinh hoạt tập thể. – Thuộc các bài hát, múa trong sinh hoạt tập thể. Biết được vị trí, phương hướng của trường học, trạm y tế, đồn công an nơi cư trú.
KHỐI 5 – Biết sử dụng các nút dây thông dụng – Biết sử dụng các nút dây thông dụng – Biết một số kỹ năng truyền tin trong sinh hoạt tập thể; – Thuộc và thực hiện đúng các yêu cầu đối với đội viên, các yêu cầu trong đội hình, đội ngũ và điểm số ở phân đội, chi đội.

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

H Luễn Byă

 

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN HẠNG MĂNG NON

Tháng 1+2

Khối lớp Tuần
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
KHÔI 4 – Biết và nêu được ý nghĩa các phong trào truyền thống của Đội: Kế hoạch nhỏ, Nghìn việc tốt; – Kể một câu chuyện về Bác

 

– Ôn tập bài hát, bài thơ.

-Tổ chức chơi trò chơi

– Thuộc các bài hát, múa trong sinh hoạt tập thể.
KHỐI 5 – Ổn địnhtổ chức

– Công bố kết quả rèn luyện tháng trước

– Thông qua các nội dung rèn luyện trong tháng.

– Kể một câu chuyện về Bác – Ôn tập bài hát, bài thơ.

-Tổ chức chơi trò chơi

– Thuộc các bài hát, múa trong sinh hoạt tập thể.

 

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

H Luễn Byă

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN HẠNG MĂNG NON

Tháng 3

Khối lớp Tuần
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
KHÔI 4 -Biết được vị trí, phương hướng của trường học, trạm y tế, đồn công an nơi cư trú.

 

– Ôn lại bài hát các động  các nhân tại chỗ và di động – biết ba bài trống quy định của Nghi thức Đội; giúp đỡ ít nhất một bạn thiếu niên được kết nạp vào Đội.

 

– Tổ chức sinh hoạt, chơi các trò chơi dân gian
KHỐI 5 -kể được ít nhất hai câu chuyện về tấm gương anh hùng liệt sĩ tuổi thiếu niên – Thực hiện đội hình, đội ngũ trong nghi thức Đội – Thực hiện đội hình, đội ngũ trong nghi thức Đội – Tổ chức sinh hoạt, chơi các trò chơi dân gian

 

TỔNG PHỤ TRÁCH

2

H Luễn Byă

 

 

 

 

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

LIÊN ĐỘI NGUYỄN KHUYẾN

KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN HẠNG MĂNG NON

Tháng 4 + 5

Khối lớp Tuần
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
KHÔI 4 – Ổn địnhtổ chức

– – Công bố kết quả rèn luyện tháng trước

 

– thuộc và thực hiện đúng các động tác với cờ; biết ba bài trống quy định của Nghi thức Đội; -thuộc và thực hiện đúng các động tác với cờ; biết ba bài trống quy định của Nghi thức Đội; – Tham gia ngày hội công nhận chương trình rèn luyện Đội viên
KHỐI 5 -thuộc và thực hiện đúng các yêu cầu đối với đội viên, các yêu cầu trong đội hình, đội ngũ và điểm số ở phân đội, chi đội. -thuộc và thực hiện đúng các yêu cầu đối với đội viên, các yêu cầu trong đội hình, đội ngũ và điểm số ở phân đội, chi đội. – Ôn tập bài hát, bài thơ.

-Tổ chức chơi trò chơi dân gian

– Tham gia ngày hội công nhận chương trình rèn luyện Đội viên

 

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

H Luễn Byă